راهنماي سيستم 

 

 

 

راهنماي سيستم مديريت كاربران

 

 


اين راهنما شامل روش كامل استفاده از سيستم مديريت كاربران مي باشد كه شامل موضوعات زير است :

 

1-     ايجاد كاربر

2-     ويرايش كاربر

3-     حذف كاربر 

 

 

اين سيستم در ساختار درختي اينترانت در شاخه " سيستم مجوزدهي " قرار دارد (مطابق شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1- ايجاد كاربر:

 

در فرم مديريت كاربران ليست كاربران تعريف شده نمايش داده مي شود با استفاده از دكمه "ايجاد" صفحه اي نشان داده مي شود كه در آن مي توان اطلاعات كاربر جديد را وارد نمود اين اطلاعات شامل كلمه شناسايي, كلمه رمز , پست الكترونيك و توضيحات مي باشد كه كلمه شناسايي و كلمه رمز حتما بايد وارد شود توجه داشته باشيد كه شروع  كلمه شناسايي بايد مطابق كلمه شناسايي كاربر اصلي باشد مي توانيد به انتهاي آن عدد يا حروف مشخص اضافه نماييد مثلا اگر كلمه شناسايي كاربر اصلي

     sazehgostar  باشد مي توانيد كلمه شناسايي را به صورت sazehgostar3   يا sazehgostar_a   تعريف نماييد.

 

 

 بعد از وارد نمودن اطلاعات روي ايجاد كاربر كليك نماييد اگر كلمه شناسايي معتبر نباشد پيغام زير را مشاهده خواهيد نمود

 

 

اگر كلمه شناسايي معتبر باشد صفحه تخصيص رلها نمايش داده مي شود

  

در اين صفحه ليست رلهاي تعريف شده و قابل تخصيص به كاربران نشان داده مي شود با انتخاب و كليك روي هر رل مجوزهاي تعريف شده در آن رل در" ليست مجوزهاي رل مورد نظر"  نشان داده مي شود براساس اينكه مي خواهيد كاربر مورد نظر چه دسترسي هايي داشته باشد از يك تا چند رل را به كاربر اختصاص دهيد.

 

 

به اين ترتيب كاربر با دسترسيهاي مشخص تعريف مي شود براي خــروج از اين صفـحه در آدرس بالاي صفـحـه كـه به صــورت

اينترانت سازه گستر < سيستم مجوزدهي < مديريت كاربران مي باشد روي اينترانت سازه گستر يا سيستم مجوزدهي كليك نماييد.

 

 

 

 


2-    ويرايش كاربر

 

 

براي تغيير دسترسي هاي كاربر ابتدا در ليست كاربران ,كاربر مورد نظر را انتخاب و روي "ويرايش" كليك نماييد در صفحه ويرايش

مي توانيد رل اضافه يا حذف نماييد  و يا رمز كاربر را تغيير دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

سپس روي "ثبت تغييرات" كليك نماييد تا تغييرات اعمال شود.

 

 

 

 

 


   

3-    حذف كاربر

             
براي حذف كاربر تعريف شده ابتدا در ليست كاربران ,كاربر مورد نظر را انتخاب و روي "حذف" كليك نماييد در صفحه پرسش اي كه نشان داده مي شود "OK" را انتخاب نماييد به اين ترتيب كاربر حذف مي شود.